2019-12-08 Zegen zien

Liturgie en verbindende teksten in de Chagall-viering van 8 december in de PWZN.
Gezegend en tot zegen – de drie vrouwen rond de geboorte van Jezus

Bij binnenkomst:
Sting – Shape of my heart
Welkom
Bemoediging en groet:

VG: Wees welkom in dit huis
dat door mensenhanden werd gebouwd.
Wees welkom in dit huis
waar wij samenkomen als geroepenen.

ALLEN: Wij mogen hier zijn
met al onze vragen en twijfels
levend vanuit een vermoeden van een dragende liefde
van een mysterie, te groot voor woorden.
Wees welkom in dit huis
dat gewijd is aan de Eeuwige.

VG: Moge de vrede van de Ene op je rusten
vandaag en alle dagen.
Amen.

Sting klonk al.
Met een zoeken naar waarheid te midden van alle toeval.

Sting zal nogmaals klinken, naast Nancy Griffith en James Taylor.
Ik zal elk nummer proberen een opmaat te geven.
Een soort tastende, hier en daar mogelijk dichterlijke opstap.
Doe mee op jouw manier – de één door mee te lezen, de ander door zich over te geven aan de muziek of de beelden.

[…]
Wonden van geweld blijven.
Blijven vertellen hoe kwetsbaar we zijn.
Blijven zeggen: niets kwam of komt van geweld.
Regen komt, regen valt – zo is onze kwetsbaarheid.
En elke druppel zegt dat we dat nimmer mogen vergeten.

Sting – Fragile

Gebed

Dankbaar, voor deze nieuwe morgen
zijn wij op weg gegaan
om hier te komen.

Dankbaar, omdat het niet vanzelfsprekend is,
te kunnen gaan waar je wilt.

Wij beseffen amper hoeveel mensen dat niet kunnen,
door ziekte of gebrek,
door geweld en repressie…

Als wij vragen, God,
ons nabij te zijn,
vragen wij dat ook voor al die mensen
die lijden in deze wereld…

Ontferm U, God.

Amen.

Zingen: Lied 462: 1, 4 (Zal er ooit een dag van vrede)

Drie vrouwen, drie keer muziek, drie keer zegen

3 gasten in ons midden.
3 vrouwen.
We kennen ze – een stukje.
Voor de één staan ze ver weg.
Voor ander zijn ze heldin, voorbeeld, reisgenoot.

Eén van hen heet ‘gezegende onder de vrouwen’.
Maar bij alle drie denken we aan zegen.
Wat is zegen?
Zegen verrast, overweldigt.
Zegen is doorzien wat er gebeurt.
Luisteren naar die stem in jezelf.
In je zelf? Om je heen?
Door je heen? – Aangeraakt.

Elisabeth
Rechtvaardig is ze, Elisabeth, met nadruk.
Voor lezers voor wie de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, het kader is, betekent rechtvaardig: Vruchtbaar.
Toch niet – zo blijkt bij haar.
Het is niet vanzelfsprekend.
Sara lachte, toen het haar bij alle onvanzelfsprekendheid toch gebeurde.
Elisabeth…? Ik geloof: ze geloofde.
Beide ontvingen toen het niet kon – gezegend als ze waren en werden.

Lezing over Elisabeth – Lucas 1: 23-25; : 41-46

Als je elkaar een poos niet hebt gezien…
Ik lees tussen de regels – maar er is meer nodig dan een fluistering om het leven te wekken.
En weet, weet dat van binnen, deze vrouw leeft, leeft.

3:41 Nancy Griffith – More than a whisper
Gesprek: welke zegen wil jij Elisabeth meegeven?
Zingen: lied 806: 1 (Zomaar te gaan met een stok in je hand)

Maria
Zegen kan iets zijn van uitverkoren worden.
Je bent niet aan zet
En toch voel je je voluit serieus genomen.
Wat je gebeurt maakt je misschien niet meteen gelukkig – integendeel.
En toch voel je dat je het goede wordt toegewenst.
Je bent wie je bent – zo wordt je gezegend,.
Moet je dar ook blij mee zijn?
Is zegenen ook gelukkig zijn?
Dat is en blijft een vraag.
Een menselijke vraag, een oervraag.
Gezegend zijn in de bijbel brengt je in het spanningsveld van een God die zich bemoeit met ons mensenleven.
Die naast de kleine mens gaat staan.
In een wereld die niet leeft naar zijn gebod.
Gezegend – het goede spreken.
Maakt je dat gelukkig?

Lezing over Maria – Lucas 1: 26-30; 1: 46-50

Zon onder, maan op.
De wereld is dezelfde – en ik hou nog steeds van jou.
Maar waar ben ik?
Ik zing niet meer, maar toch zing ik –
blijf binnen, zolang als je wilt.

James Taylor – You can close your eyes
Gesprek: Hoe is Maria jou tot zegen?
Zingen: lied 806: 2 (Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?)

Hanna
Zegen kan lang wachten.
Of is het geduld hebben en lang wachten op zich al een zegen?
Hanna bracht het op: zo’n 60 jaren wachten, uithouden.
Waakzaam zijn en blijven. Om dan de zegen te herkennen in een kind.
Ze was waakzaam: oog houden voor het kleine.
Deze kleine zág ze, en ze begreep, ze ontving, ze geloofde.
Nog geen ‘ik’ kan hij zeggen – daarom zegt zij ‘God’, en zegent daarmee dit kind én de hele menselijkheid.

Lezing over Hanna – Lucas 2: 36-38

Kind, gun je moeder even rust
Ik zal er zijn zoals ik er al die jaren was – in een gebroken wereld.
Waar wijzen het hoofd laten hangen. – ik echter zal de kracht vinden in jouw ogen.

Sting – Lullaby
Gesprek: welke zegen ligt besloten in Hanna’s levenswijsheid voor ons samenleven nu?
Zingen: Lied 806: 3 (Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs)

Gebeden

Eeuwige,
U weet hoe het met ons is:
wat wij hebben en ontberen,
wat wij zijn en niet zijn.

Wij doen het beste dat we kunnen
we nemen onze taken en talenten
op ons om ze uit te voeren,
wij stellen ons open voor elkaar, zegenen elkaar.
En ook als onze dagen angstig of verdrietig zijn
zeggen wij uw naam,
roepen we naar u, zegenen uw naam.

Zie ons dan hier voor uw aangezicht.
Zegen ons, zegen uw mensen.
Schenk ons opnieuw het vertrouwen
dat alle mensen u ter harte gaan
en van betekenis zijn
in uw naam.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want uwer is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Luisterlied en samenzang: Hemelhoog 406 Ik zal er zijn, 1, 2 solo, 3, 4 allen

Collecten – 1) Diaconie; 2) Wijkwerk: Kinderkerstfeest.

Zingen: lied 418: 1, 2, 3, 4, (God schenk ons de kracht…)

Gezongen zegen: Lied 426 (God to enfold you) 3x: 1x zonder gebaren, 2e x open handen, 3e maal zegengebaar naar elkaar toe.

Muziek bij het vertrek:

Kerstdiner!
En buiten wacht iemand die vraagt om een Penny.
Een halve mag ook.
En als je niets schenkt: God bless you

Sting – Soul Cake

Predikant