2021-01-24 nacht

Vieringen in het licht van bemoediging 24 januari 2021
Onderstaande teksten zijn ook beschikbaar als PDF.

Welkom (ouderling)

Komen
Woorden van bemoediging
Ontsteken van licht (lichtje op de kaarsenboom)

Op de drempel
Hier zoeken wij
nieuw vuur
in oude woorden

voor onszelf
en voor hen
die alle zoeken verleerd zijn,
voor wie alle vuur gedoofd is,
en voor wie
geen woorden meer hebben.

Hier zoeken wij
licht dat ons donker verlicht
een vreemde stem die ons nieuwe wegen wijst,
verandering, vernieuwing in ons bestaan
dat zo smal en onzeker is geworden

Om de stem in ons hart
die ons in onze haast stilzet

Om het horen
dat ons soms zo moeilijk valt

Om de mensen hier en thuis
aan U en elkaar gehecht

Hier zijn wij, God.
De roep van Jezus heeft ons geraakt.
Zoals hij leefde met alle mensen, zich liet stilzetten door een schreeuw, zich liet ontroeren door tekens van geloof –
doe ook ons zo leven met elkaar, stilstaan bij de ander, en raak ons in onze medemens.
Hier zijn wij, met verlangen naar hoop en verwachting.
Maar open ons hart, dat wij oprecht horen, ook als uw woord ons op vreemde wegen brengt.
Doe ons door de heilige Geestesadem als nieuwe mensen op weg gaan,
kome wat komt.

ALLEN AMEN!

Lied 323: 1, 2, 3 solisten (Hoor, maar ik kan niet horen)

WOORD

Met de kinderen
Bijbellezingen: I Samuël 3: 1-5a en Johannes 3: 1, 2a

Overweging

De nacht begint vroeg dit jaar.
Wat kan zij ons brengen?

Veel brengt zij ons: slaap, rust, de lieve liefde en nieuwe kracht voor morgen.
Maar soms brengt zij ons wat we liever niet willen.
De onrust van de droom.
De nachtmerrie en de gebrokenheid.
Of juist het urenlang wakker liggen, wachten op de morgen.
De nacht is ook de tijd van de spoken.
Daarover gaat het in Psalm 121:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden
Die zon, daar kon ik me als boerenzoon al vroeg iets bij voorstellen.
‘s Zomers op het land, bij het hooien.
Wat kan de zon je steken.
Maar die maan?
Toch wel, weet ik nu, want ‘s nachts kan het spoken in je hoofd en in je hart, ja in je ziel.
Die nacht brengt soms ook eenzaamheid met zich mee.
Je belt niet om 2 uur ‘s nachts je goede vriend.
Je klopt in het donker niet zomaar aan bij je buurvrouw.
En die nacht – die nacht begint nu al om 9 uur…
Ja, de nacht kan ons veel brengen dat we niet willen.

[…]
De nacht begint vroeg dit jaar.
Wat kan zij ons brengen?

Soms brengt ze ons een vreemde stem.
Een roeping.
De nacht – ze kan je op nieuwe wegen brengen.
We hebben dat wat alledaags gemaakt.
Slaap er nog maar eens een nachtje over…
En het is een goede wijsheid.
Want soms weet je de volgende dag inderdaad meer dan de avond ervoor.

Maar in de bijbelverhalen gaat het over meer, als de nacht een vreemde stem brengt.
Dat is iets wat niet aansluit op je alledaagse vragen.
Die stem is niet een oplossing voor de puzzel waar je mee bezig bent.
Het kan zelfs iets zijn waar je helemaal niet om verlegen zit.
Maar dan op een andere manier dan het spoken, de onrust, de eenzaamheid.
De jongen Samuël zat er echt niet op te wachten.
Want hij werd geroepen om een slechtnieuwsgesprek te voeren met zijn leraar.
Toch kwam die vreemde stem.
Die stem, zó vreemd, dat hij tot drie maal toe moest klinken.
Eerder herkende ook zijn leermeester Eli hem niet.
Samuël wordt tot onrust gebracht – en die onrust blijft zijn hele verdere leven.

Wat altijd weer treft is hoe deze jongen antwoord geeft op die vreemde, onbekende stem.
Zijn leraar Eli had hem gezegd te antwoorden met de woorden “Spreek Heer, uw dienaar luistert”.
Dan zegt het verhaal dat de Ene bij hem kwam staan, en Samuël bij name roept:
Samuël, Samuël.
Die vreemde stem brengt huiver bij Samuël.
En hij laat die heilige naam in stilte hangen en antwoordt:
Spreek, uw dienaar luistert.
Zelfs als de stem wel herkend wordt, maar het geheimenis groot.

Wat kan deze nacht ons brengen?
De nacht die vroeger dan anders begint?
Er zijn al allerlei stemmen naar voren gebracht.
We zouden dit moeten leren of dat.
Het zou nu tijd moeten zijn voor een ingrijpend andere manier van leven.
We zien dat die of die toch gelijk heeft gehad, laten we nu wijzer worden.
U, jij kent ze wel.
En dat is wellicht ook zinvol.
Maar wat kan deze nacht ons ánders brengen?
Is er ook een luisteren naar die vreemde stem.
Die fluistering van die reis-God, die onderweg-God, die God-van-wie-de-naam-geheim-blijft.
Een God die anders, zo werkelijk anders is dat je elkaar nodig hebt om hem te horen spreken.
Misschien geldt wel juist voor deze nacht: wat kan er zo belangrijk zijn dat je geen tijd zou hebben om stil te staan en naar de hemel te kijken?

Ja, de nacht kan ons een vreemde stem brengen…

[…]
De nacht begint vroeg dit jaar.
Wat kan zij ons brengen?

Gek genoeg kan de nacht, en misschien wel juist déze nacht, ons dichter bij de ander brengen.
Het is Okke Jager geweest die mij erop heeft gewezen dat Nicodemus zich losmaakt van de andere mensen.
Hij komt ‘s nachts bij Jezus.
Dan zijn er geen leerlingen, dan is er geen gewoon volk, dan komen er geen vrouwen met kinderen bij kijken.
Nee: een nacht-gesprek tussen twee volwassenen.
Je zou bijna zeggen: met een goed glas wijn bij de open haard als Oli B. Bommel in zijn kasteel.

Maar het gesprek loopt anders, verwarrend anders.

Je moet opnieuw geboren worden, Nicodemus!
Je moet uit water en geest worden geboren.

En, zo abstract als dat klinkt, het loopt uit op de woorden

Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat
maar eeuwig leven heeft.
Iedereen, Nicodemus.
Iedereen die gelooft.

Je kunt beter een kaars ontsteken in de nacht, dan mopperen op de duisternis.

De nacht, misschien wel juist deze nacht die zo vroeg begint, kan ons dichter bij elkaar brengen.
Geboren worden uit water en Geest, zegt Jezus.
De nacht kan je doen stilstaan, zoals het water van de doop je stilzet.
Om naar de hemel te kijken, om je als licht van liefde te laten ontsteken door de heilige Geestesadem.

Om je heen kijken en beseffen: wat er nu is, is er over 50 jaar niet meer.
Dus komt het nu aan op liefhebben, met ons oog op de hemel.
Oog voor elkaar, met een hart open voor de Ene, de Onuitsprekelijke.

De nacht begint vroeg dit jaar.
Laat de ander dicht bij je komen, zij of hij is verbonden met jou door eeuwige liefde.
Laat je dicht bij de ander brengen – de Ene ziet haar of hem in Jezus aan, vol genade.

Laat je stilzetten, door een Heilige Geestesadem die je vreemd is.
Laat de Ene toe in je leven.

De nacht begint vroeg dit jaar.

Heer, raak ons aan met uw adem.

Amen.

Antwoord
Lied 695: 1, 4 solisten, 5 gesproken door ambtsdrager (Heer raak mij aan met uw adem)
Voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gesproken Onze Vader

Mededelingen en aandacht voor de inzameling van de gaven (ouderling)

Gaan
Zegen
Lied 840: 1 gesproken, 2, 3 solisten (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom)

Predikant