2022-04-17 Paasmorgen

Gereformeerde kerk Nieuwendijk
Paasmorgen 2022

PDF

Instrumentale (luister)muziek Nobody knows
Lucas 23: 50-24: 4a – het lege graf
Lied 598 (Als alles duister is) 3x
Lucas 24: 4b-7 – de boodschap van de engelen
Lied 601: 1, 2 (licht dat ons aanstoot in de morgen) het licht wordt binnengedragen tijdens dit lied en de paaskaars wordt ontstoken

Vg: Licht van Christus:
Allen: WIJ PRIJZEN U, HEER!

Lied 598 (als alles duister is) herhalen, terwijl we elkaar het licht doorgeven

KOMEN
Nico Begroeting en bemoediging, zondagsgebed
Lied 11: 1, 2, 3, 4 (Nieuwendijker bundel – Daar juicht een toon)
Gebed voor de nood in de wereld.
Glorialied 630: 1, 2 (Sta op, een morgen ongedacht)

WOORD
Gebed om licht van de Geest
Moment met de kinderen
Lied Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (canon)
1e Lezing Jesaja 25: 6-9 (Lector)
Lied 587: 6, 7 (Zing met de psalm)
2e Lucas 24: 8-12 (paasevangelie) (Lector)
Luisterlied ‘Vaste hoop
Preek

Al 2000 jaar vertellen we op Pasen:
De Heer is opgestaan!
Al 2000 jaar geeft die boodschap geloof, hoop en liefde.

Veel mensen staan op uit uitzichtloosheid.
Na de dood van een ouder, partner of kind staan ze toch weer op.
Het wordt nooit meer zoals voorheen.
Maar de dood heeft in hun leven niet het laatste woord.
En voor veel van hen is Paasmorgen grond onder hun voeten, steun in hun rug.

Vaak zien we dat een beweging van mensen uiteenvalt als de leider sterft.
Bij Jezus gaat dat anders.
Het gaat al 2000 jaar door.
We vieren bij brood en beker, bij doop en liturgie, dat hij onder ons is, in ons leeft.

Nu ook weer: we vieren samen Pasen.
We zingen over het leven.
En dat gebeurt op dit moment in honderdduizenden andere samenkomsten.
In grote kerken met een massa mensen en in kleine zaaltjes.
In gevangenissen, ziekenhuizen, verpleeghuizen.
In huiskamers en op de slagvelden.

Probeer je eens te verbinden met al die miljoenen mensen die vandaag Pasen vieren.
Met al die mensen die het lied van de opstanding aanheffen.
Kijk om je heen en vermenigvuldig deze kleine gemeente vele malen…

Dat geeft moed om door te gaan.
De beweging van Jezus is toen niet gestorven, en zal ook nu niet sterven.
Maar wel anders verder gaan.

Zo vinden we de moed om te zeggen: het léven zet de toon in wat wij doen en laten.
Door de opstanding krijgt ons leven hier-en-nu betekenis.
Zouden wij alleen maar sterven, zonder weet van de opstanding, dan is ons dagelijks leven zinloos.
Dan zouden we het er op kunnen houden: ik leef zoals ik wil, want wat maakt het uit hoe ik omga met de ander?
Straks sterf ik, laat ik genieten zolang ik kan.

Maar nu we weten van de opstanding gaan we anders om met het leven, met elkaar, met de zorg om de ander.
In de manier waarop we omgaan met tegenslag, ziekte of teleurstelling: we zoeken het léven.
Met Jezus, die lééft.
We laten, voor zover het ons lukt, léven aan het woord komen.

Dat laten we ook gebeuren in de manier waarop we omgaan met onze medemensen.
Bij de keuzes die we maken kiezen we voor léven.
Voor opstaan als we vallen.
Voor helpen opstaan als anderen vallen.
Soms zijn er dingen in het leven die je dat onmogelijk dreigen te maken.
Ze drukken op je als een zware last.
Ze belemmeren je een grote zware steen.

Denk dan aan de kleine stappen die Jezus zette in zijn leven.
Hoe hij leefde in Galilea.
Hij bracht geen revolutie, geen machtsvertoon.
Hij stond stil bij één mens.
Zo staat hij stil bij jou, bracht en brengt hij licht.
Hij biedt mensen kleine openingen om verder te gaan.

Denk aan die verhalen, aan die woorden en daden van Jezus van Nazareth.
Hij is opgestaan – en juist daardoor is dít leven daardoor betekenisvol geworden.
Stel je leven open voor zijn Geest, om zelf licht te brengen, zoals we dat vanmorgen deden.

Soms grijpt het onrecht en de onmacht in deze wereld je aan.
Of je bent zelf diep geschonden door onrecht en kwaad.
Denk dan aan de woorden van Jezus die zei:
de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars
en moest gekruisigd worden
en op de derde dag opstaan
Dat zeg ík jullie niet, maar dat zeggen ons de engelen.
Dat zegt ons de bijbel.
Dat onrecht en dood Jezus’ liefde en trouw niet kan tegenhouden.

De vrouwen horen het als eersten en geloofden als eersten.
Onder hen wordt Maria van Magdala met name genoemd.
Zij is de enige die in alle vier de evangeliën wordt genoemd.
Zij is door Jezus ooit bevrijd uit duivelse gevangenschap.
Hij deed haar opstaan.
Juist zij getuigt nu als eerste:
De Heer is opgestaan!

Haar blijde boodschap werd eerst weggelachen.
Later is zij weggeschreven uit de geschiedenis van de vroege kerk.
Maar hierom zullen wij haar blijvend eren.
Dat zij de eerste boodschapper is geweest van Pasen.
De eerste apostel die vertelt:
Hij is opgestaan!
Zij weet als geen ander wat dat opstaan betekent.

Vanmorgen brachten wij nieuw licht binnen.
Kwetsbaar en klein.
Maar ontsteek liever een klein en kwetsbaar licht dan dat je zegt:
De dood heeft het laatste woord, is de enige zekerheid in ons leven.

Nee, wij zeggen, soms tegen ons zelf in, met haperend geloof:

De Heer is opgestaan.
Hij brengt ons op nieuwe wegen.

In onze handen

Zijn stem zal niet meer klinken
op het meer van Gennesaret,
in de synagoge van Kafarnaum
of in de wandelgangen van de tempel.

Hij legt ons het woord des levens
in de mond
om het te laten klinken
tot aan de einden der aarde.

Zijn handen zullen niet meer
de kinderen van Galilea zegenen,
ze zullen niet meer de zieken
langs de weg genezen,
zijn handen zullen niet meer troost doen dalen
op de hoofden van zondaars en verstotenen.

Hij legt ons de werken van barmhartigheid
in handen, alle zeven,
opdat de wereld troost, vergeving
en genezing vinden zal.

Nu Hij niet meer zal gaan
op de wegen van zijn geboorteland,
wordt heel de wereld
heilig land.

Nu Hij zetelt aan Gods rechterhand,
roept Hij ons allen op
de aarde te maken tot een plaats
waar mensen broederlijk in vrede leven.

Amen.

ANTWOORD
Lied 637: 1, 2, 3, 4 (O Vlam van Pasen steek ons aan)
Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Terugkeermoment met de kinderen, projectafronding
Lied 17 (Nieuwendijker bundel – Dit is de dag)

GAAN
Zegen beantwoord met gezongen “amen”
Slotlied 634: 1, 2 (U zij de glorie)

Predikant